Page 973 - NEIC_FINAL REPORT
P. 973

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
บริการของภาครัฐ (Open Data) รายงานผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น และการประชาสัมพันธ์โครงการ ในรูปแบบสื่อผสมผสานที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและภาคประชาชนได้อย่างครอบคลุม พร้อมท้ัง นําเสนองาน (Presentation) ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและ/หรือคณะกรรมการกํากับ โครงการศึกษาฯ (Steering Committee) – โดยจัดส่งงานใน วันท่ี 10 กันยายน 2563
แผนการเบิกจ่ายเงิน
แผนการเบกิ จ่ายเงินจะแบ่งเป็น 4 งวด ดังนี้
1) งวดที่ 1 : ร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อส่งรายงานแผนงานและแนวทาง การดําเนินงาน (Interim Report) และได้รับความเห็นชอบจาก สนพ. แล้ว ตามข้อ 6.2 (1)
2) งวดที่2:ร้อยละ30ของค่าจ้างทั้งหมดเมื่อส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่1และได้รับ ความเห็นชอบจาก สนพ. แล้ว ตามข้อ 6.2 (2)
3) งวดที่3:ร้อยละ30ของค่าจ้างทั้งหมดเมื่อส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่2และได้รับ ความเห็นชอบจาก สนพ. แล้ว ตามข้อ 6.2 (3)
4) งวดที่4:ร้อยละ20ของค่าจ้างทั้งหมดเมื่อส่งรายงานความก้าวฉบับสมบูรณ์บทสรุป ผู้บริหาร และได้รับความเห็นชอบจาก สนพ. แล้ว ตามข้อ 6.2 (4)
การประชุมหารือแนวนโยบายและกรอบการดําเนินงาน
การดําเนินโครงการมีการจัดการประชุมระหว่างคณะทํางานสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) คณะกรรมการกํากับโครงการศึกษาฯ (Steering Committee) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษาโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเพื่อหารือแนวนโยบายและกรอบการดําเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการหารือเนื้อหาของการดําเนินงาน นโยบาย กรอบการดําเนินงาน และแนวทางการดําเนินงานตามข้อกําหนดแต่ละข้อใน TOR ดั่งสรุปในตาราง 9.1-1 และมีรายละเอียดการประชุมระบุใน ภาคผนวก ค ประมวลกิจกรรมการประชุม
  9.1-13
9 - 13
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
   971   972   973   974   975