Page 974 - NEIC_FINAL REPORT
P. 974

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 ตารรูาง 9.1-1 สรรูุปุปการรูปรรูะะชชุุมุม
  ลําดับ ที่
  วันที่
  หัวข้อ
  ข้อ TOR
  บทสรุป
  1.
 1 ส.ค. 62
 ประชุม Kick-Off
 ข้อ 3.1 ประชุมหารือแนว ทางการดําเนินงาน
 ที่ปรึกษานําเสนอแนวทางและ ขั้นตอน การดําเนินงาน
  2.
 20 ส.ค. 62
 ประชุมตรวจรับงวดที่ 1
 -
 ที่ปรึกษานําเสนอรายงานงวดที่ 1 ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ โครงการ แนวคิดการดําเนินงาน หลักการติดตามและประเมินผล วิธีการดําเนินงาน แผนการ ดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา ดําเนินงาน รายละเอียดการ นําเสนอรายงาน และผัง โครงสร้างของการบริหารงาน
  3.
 3 ก.ย. 62
 ประชุมติดตามการ ประชุม Kick-Off
 ข้อ 3.1 ประชุมหารือแนว ทางการดําเนินงาน
 ที่ปรึกษานําเสนอแนวทางและ ขั้นตอน การดําเนินงานอย่าง ละเอียดการดําเนินการศึกษา โดยยึดต้นแบบกรอบการ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (DE) และ Data Governance Framework ของ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
 9 - 14
9.1-14
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   972   973   974   975   976