Page 976 - NEIC_FINAL REPORT
P. 976

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
  วันที่
  หัวข้อ
  ข้อ TOR
  บทสรุป
 8.
 1 ต.ค. 62
 ประชุมผู้ใช้งานข้อมูล สถิติและคณะทํางาน สนพ.
 งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ ข้อ 3.5 งานศึกษาและออกแบบการ พัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติ ข้อ 3.10 – 3.21
 คณะทํางาน สนพ. อธิบายถึง กระบวนการทํางาน การนําเข้า ข้อมูล และใช้งานข้อมูลสถิติ
  9.
  7 ต.ค. 62
  เตรียมความพร้อมการ ประชุมคณะทํางาน ศึกษาฯ ครั้งที่ 1
  ข้อ 3.1 งานประชาสัมพันธ์และการจัด ประชุม ข้อ 3.25
  ที่ปรึกษารายงานการเตรียมการ ประชุมคณะทํางานศึกษาฯ ครั้งที่ 1
  10.
 8 ต.ค. 62
 ประชุมคณะทํางานศึกษา โครงการฯ ครั้งที่ 1
 ข้อ 3.1 งานประชาสัมพันธ์และการจัด ประชุม ข้อ 3.25
 ที่ปรึกษา นําเสนอขอบเขตการ ดําเนินงาน และ แนวทางการ ดําเนินงาน และคณะทํางาน ศึกษาโครงการฯ ได้ให้แนวทาง และข้อแนะนําในการดําเนิน โครงการฯ เพื่อให้ตรงตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ
 9 - 16
9.1-16
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   974   975   976   977   978