Page 972 - NEIC_FINAL REPORT
P. 972

9 - 12
2) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่1(ProgressReport1):เป็นHardCopyจํานวน30ชุด และ Soft File จํานวน 2 ชุด ครอบคลุมงานตาม TOR ข้อ 3.1 – 3.4 คือ การศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านพลังงาน กฎระเบียบ ข้อกฎหมายในการเข้าถึง ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน ของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือมากําหนด กรอบแนวทางในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อการบูรณาการโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความเหมาะสม ในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต พร้อมทั้งนําเสนองาน (Presentation) ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างที่ปรึกษาและ/หรือคณะกรรมการกํากับโครงการศึกษาฯ (Steering Committee) ) – โดยจัดส่งงานใน วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 คือภายใน 4 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
3) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่2(ProgressReport2):เป็นHardCopyจํานวน30ชุด และ Soft File จํานวน 2 ชุด ครอบคลุมงานตาม TOR ข้อ 3.5 – 3.9 คือ การศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องตามแผนหรือนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สําคัญระดับชาติ กระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ พร้อมทั้งการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนที่นําทาง (Roadmap) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และแนวทาง การปฏิบัติงานในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติของประเทศ พร้อมทั้งนําเสนองาน (Presentation) ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและ/หรือคณะกรรมการกํากับโครงการศึกษาฯ (Steering Committee) – โดยจัดส่งงานในวันท่ี 11 มีนาคม 2563 และนําส่งฉบับแก้ไขในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
4) รายงานฉบับสมบูรณ์และบทสรุปผู้บริหาร(FinalReport&ExecutiveReport):และ Soft File (Thumb Drive) จํานวน 30 ชุด
- รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จํานวน 10 ชุด
- บทสรุปผู้บริหาร (Executive Report) เป็นสี Artwork จํานวน 30 ชุด
- แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่นําทาง (Roadmap) จํานวน 30 ชุด - แผนปฏิบัติการ (Action Plan) จํานวน 30 ชุด
- คู่มือการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance) จํานวน 10 ชุด
ครอบคลุมงานตาม TOR ข้อ 3.10 - 3.25 คือ รายละเอียดข้อมูล การออกแบบโครงสร้าง ของข้อมูล ตามกรอบการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) สําหรับเตรียมความพร้อม ในการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกํากับหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูลสารสนเทศ (Enterprise Architecture: EA) เพื่อรองรับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก(DataAnalytics)รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการ
9.1-12
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 

   970   971   972   973   974