Page 971 - NEIC_FINAL REPORT
P. 971

โครงการศกษาการจดทําแผนยทธศาสตรและออกแบบการพฒนาศนยสารสนเทศ
ุู
พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
แผนการดําเนินโครงการ
รายงานฉบับสมบูรณ์
การปรับแผนงานโดยสรุปมีดังน้ี
ข้อ1.1ลงนามสญั ญาโครงการ–แก้ไขวันลงนามตามวันลงนามในสัญญา
ข้อ 1.3.1.3 ศึกษาทบทวนระบบฐานข้อมูลพลังงาน – ปรับแผนการสํารวจข้อมูลโดยเพิ่ม
รายละเอียดการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์หน่วยงานใน สนพ. หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงพลังงาน
ข้อ 1.3.2.3 ออกแบบระบบฐานข้อมูลพลังงาน – ปรับแผนการดําเนินงานตามแผนการศึกษา ทบทวนระบบฐานข้อมูลพลังงาน
ข้อ 1.3.3.1 จัดทํารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 – ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน ข้อ 1.3.3.3 จัดทํารายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ – ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน
ข้อ 1.4.1.1.1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล (Analyze existing data structures,
Metadata andexistingentityrelationshipdiagrams)–ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการดําเนินงานด้านการเก็บ ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อ 1.4.2.1.5 รวบรวมข้อมูลและศึกษาการป้องกันการโจมตีทางด้าน Cyber (Cyber Security) – ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน
ข้อ 1.5.1 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Social Media – ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการ ดําเนินงาน
ข้อ 1.5.2 งานจัดประชุม สัมมนาและประชุมย่อย – ปรับแผนการจัดการประชุม สัมมนา และ เพิ่มเติมรายละเอียดการจัดทํารายงานประจําเดือน
การจัดส่งรายงาน/เอกสารการดําเนินงาน
1) รายงานแผนงานและแนวทางการดําเนินงาน(InterimReport):เป็นHardCopyจํานวน 30 ชุด และ Soft File จํานวน 2 ชุด ครอบคลุมรายละเอียดที่ดําเนินการตามขอบเขตของงาน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ แนวคิดการดําเนินงาน หลักการติดตามและประเมินผล วิธีการดําเนินงาน แผนการ ดําเนินงาน กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน รายละเอียดในการนําเสนอรายงาน และผังโครงสร้างของการบริหารงาน พร้อมทั้งนําเสนองาน (Presentation) ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและ/หรือคณะกรรมการ กํากับโครงการศึกษาฯ (Steering Committee) โดยจัดส่งงานในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และส่งฉบับแก้ไขในวันท่ี 11 กันยายน 2562
9.1-11
  Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
9 - 11


   969   970   971   972   973