Page 970 - NEIC_FINAL REPORT
P. 970

9 - 10
การปรับแผนงานโดยสรุปมีดังนี้
ข้อ1.1ลงนามสญั ญาโครงการ–แก้ไขวันลงนามตามวันลงนามในสัญญา
ข้อ 1.3.1.3 ศึกษาทบทวนระบบฐานข้อมูล9พ.1ล-1ัง0งาน – ปรับแผนการสํารวจข้อมูลโดยเพิ่ม
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
9.1.1 แผนการดําเนินงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์
ที่ปรึกษาดําเนินงาน “โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย” โดยคํานึงถึงอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าถึงหรือการได้มาซึ่งข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่นําทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และ พิจารณาความสัมพันธ์ของงานแต่ละส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาดําเนินงานตามขอบเขตและเงื่อนไข การว่าจ้าง โดยแบ่งแผนการดําเนินงานออกเป็นกลุ่มงานย่อยเพื่อครอบคลุมเนื้อหา TOR ดังนี้
1) งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
- งานศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมลู (TORข้อ3.3-3.5)
- งานศึกษาสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล(TOR3.6-3.8)
- งานศึกษาวิเคราะห์และจัดทําแผนยุทธศาสตร์(TORข้อ3.8-3.9)
2) งานศึกษาและออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- งานออกแบบworkflow-ของกระบวนการทํางาน(TORข้อ3.10)
- งานศึกษาและออกแบบDataManagement(TORข้อ3.11–3.16) - งานศึกษาและออกแบบITInfrastructure(TORข้อ3.14,3.17,3.18) - งานศึกษาและออกแบบPlatform/Analytics(TORข้อ3.19–3.21) - งานศึกษาและออกแบบDataGovernance(TORข้อ3.22–3.23)
3) งานประชาสัมพันธ์และการจัดประชุม
- งานจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์(TORข้อ3.24) - งานจัดประชุมกลุ่มย่อย(TORข้อ3.25)
- งานจัดประชุมสัมมนา(TORข้อ3.25)
การดําเนินงานโครงการ โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
 พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน
การดําเนินงานของที่ปรึกษา ได้มีการปรับเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสม และเพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตการ
รายงานฉบับสมบูรณ์ ดําเนินงาน และขั้นตอนการดําเนินงาน ท่ีปรึกษาปรับแผนการดําเนินงานตามรายละเอียด ดังแสดงในภาคผนวก ฌ:
แผนพลังงานของประเทศไทย แผนการดําเนินโครงการ
 รายละเอียดการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์หน่วยงานใน สนพ. หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงพลังงาน
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
่ััั
และหนวยงานนอกสงกดกระทรวงพลงงาน
   968   969   970   971   972