Page 969 - NEIC_FINAL REPORT
P. 969

การดําเนินงาน
รููปที่่ 9.1-1 ขั้้นตอนการูดำําาเนินงาน
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ แผนพลังงานของประเทศไทย
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
25.2) จัดประชุมสื่อสารผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และ/หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยมี
25.2) จัดประชุมสื่อสารผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ
ผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 300 คน
ภาคเอกชน และ/หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยมี
25.3) จัดหาวิทยากรและ/หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านท่ี ผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 300 คน
เกี่ยวข้อง จํานวนไม่น้อยกว่า 1 คน สําหรับการประชุมในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งจัดเตรียม
25.3) จัดหาวิทยากรและ/หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านท่ี
ค่าสมนาคุณวิทยากร ในอัตราไม่ต่ํากว่าท่ีราชการกําหนด
เกี่ยวข้อง จํานวนไม่น้อยกว่า 1 คน สําหรับการประชุมในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งจัดเตรียม
25.4) จัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม ให้เพียงพอและเหมาะสมตามจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม ค่าสมนาคุณวิทยากร ในอัตราไม่ต่ํากว่าที่ราชการกําหนด
ในแต่ละครั้ง
25.4) จัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม ให้เพียงพอและเหมาะสมตามจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม
25.5) สรุปและประเมินผลการประชุมในแต่ละคร้ัง ในแต่ละครั้ง
25.5) สรุปและประเมินผลการประชุมในแต่ละครั้ง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ท่ีปรึกษาได้กําหนดข้ันตอนการดําเนินงานและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ TOR แสดงดัง รูปท่ี 9.1-1 ขั้นตอน ขั้นตอนการดําเนินงาน
การดําเนินงาน
ที่ปรึกษาได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ TOR แสดงดัง รูปท่ี 9.1-1 ขั้นตอน
รูปที่ 9.1-1 ขั้นตอนการดําเนินงาน รูปท่ี 9.1-1 ข้ันตอนการดําเนินงาน
9.1-9
9.1-9 รายงานฉบับสมบูรณ์
     Final Report
9- 9
   967   968   969   970   971