Page 968 - NEIC_FINAL REPORT
P. 968

9- 8
23) ศึกษาและออกแบบแนวทางการร่างแบบธรรมาภิบาลของการเข้าถึงข้อมูล และการขอสิทธิ์ ในการเข้าถึง และใช้ข้อมูลภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เนื่องด้วยมาตรฐานและรูปแบบการใช้ข้อมูล ของแต่ละกรมแตกต่างกัน ต้องมีการเสริมสร้างมาตรฐานการแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม
จัดทําเป็นร่างแบบการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance) และจัดทําร่างแนวนโยบายและแนว ปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน/การเปิดเผยข้อมูลและการขอใช้ข้อมูล ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework v.1.0) ซึ่งต้องประกอบด้วย
- สภาพแวดล้อมของการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance Environment) - การนิยามข้อมูล (Data Definition)
- กฎเกณฑ์ข้อมูล (Data Rules)
- โครงสร้างของการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure)
- กระบวนการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance Process)
จัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลในศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้งานเครื่องมือในการ เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลแบบทันสมัยมากขึ้น
24) ดําเนินการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเริ่มโครงการ ระหว่างดําเนิน โครงการ จนเสร็จสิ้นโครงการ ในรูปแบบสื่อผสมผสานที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและภาคประชาชน ได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งสรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งจัดทําข้อเสนอแนะและ แนวทางการแก้ไข เพื่อใช้ในการขยายผลต่อไป
25) การจัดประชุม
25.1) จัดประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ/หรือภาคประชาสังคม
ที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ที่ปรึกษาและคณะกรรมการกํากับโครงการศึกษา (Steering Committee) จํานวนรวม ไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 1,500 คน หรือตามที่ สนพ. เห็นสมควร ทั้งนี้ให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม แก่คณะกรรมการกํากับโครงการศึกษา (Steering Committee) ทุกครั้ง โดย สนพ. จะเป็นผู้กําหนดรายชื่อคณะกรรมการ และจัดประชุม ณ สถานที่ตามที่ สนพ. เห็นสมควร
9.1-8
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 


   966   967   968   969   970