Page 967 - NEIC_FINAL REPORT
P. 967

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
20) ศึกษาออกแบบ Platform และออกแบบสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data Architecture) ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กับระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Nation Data Repository) และสามารถเชื่อมโยงและทํางานร่วมกับ Platform ของหน่วยงานภายนอก ในแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อสามารถต่อยอดการทํางานแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบาย การขับเคลื่อนตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย Thailand 4.0 และแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ระบบดังกล่าวท้ังหมดจะต้องครอบคลุมอย่างน้อยการทํางานในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าถึง ภาพรวมของข้อมูลทั้งแบบ fixed report และ interactive dashboard การวิเคราะห์เชิงลึกชั้นสูง (Data Analytics) การวางแผนระบบช่วยการตัดสินใจ (Decision Making) การคาดการณ์ (Prediction) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการบริหารจัดการแผนพลังงานของประเทศในทุกสถานการณ์ ที่เปล่ียนแปลงไปแบบ Near Real Time (NRT)
21) พัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) ที่ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงลึกและสรุปภาพรวมของข้อมูลด้านพลังงานในหลายมิติ เพื่อสะท้อนผลการดําเนินงานและสนับสนุนทางเลือก ในการตัดสินใจ และการวางนโยบายและแผนด้านพลังงาน จากข้อมูลผลการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรม องค์กรด้านข้อมูลสารสนเทศ (Enterprise Architecture: EA) ร่วมกันในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกํากับหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบ ต้นแบบในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดทําข้อมูลสารสนเทศ ตามที่ สนพ. กําหนดจํานวน อย่างน้อย 1 ต้นแบบ และสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือให้บริการข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
22) ศึกษาข้อมูลด้านพลังงานเพื่อการบริการของภาครัฐ (Open Data) ที่สามารถเข้าถึง Platform ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูลของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเห็นวงจร ของธุรกรรมในทุกด้านเต็มวงจร รวมถึงการใช้พลังงาน ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนสร้างโอกาส ทางธุรกิจโดยการนําข้อมูลสถิติของธุรกรรมต่าง ๆ ไปต่อยอดพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ ซ่ึงช่วยให้เกิดการแข่งขันในตลาดภาคเอกชนด้วย และสามารถช่วยในการตัดสินใจการลงทุนทางธุรกิจท้ังในประเทศ และต่างประเทศ เริ่มการดําเนินงานด้วยการศึกษากรอบแนวทางการจัดทําคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการความร่วมมือกับรัฐบาล และกําหนดแนวทางการศึกษาและการประชุมระดม ความคิดเห็นในส่วนของข้อมูลด้านพลังงาน กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง DE) สํานักงาน สถิติแห่งชาติ และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างแนวทางการทํางานและรองรับ กฎระเบียบในการแลกเปล่ียนข้อมูลอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์
9.1-7
9- 7
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์


   965   966   967   968   969