Page 961 - NEIC_FINAL REPORT
P. 961

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
บทท่ 9 นิ
พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย
สรุุปผลการุดำําาเนิินิงา
ทที่ 9 สรุปผลการดาเนินงาน
บ
  9.1 การดาเนินโครงการ
ขอบเขตการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ 12 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และมีการขอขยายเวลาโครงการ เพ่ิมอีก 2 เดือน รวมเป็น 14 เดือน โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1) ประชุมหารือเพ่ือรับทราบแนวนโยบายและกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานร่วมกับผู้บริหารและ เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
2) จัดทําแผนขั้นตอนการดําเนินงาน พร้อมทั้งระยะเวลาในการดําเนินงานของแต่ละขั้นตอน ซ่ึงต้องได้รับความเห็นชอบจาก สนพ. ประกอบด้วยแผนอย่างน้อยดังน้ี (ภายใน 1 เดือน)
2.1) แผนขั้นตอนกระบวนการงานดําเนินงาน พร้อมทั้งกําหนด Milestones และ Deliverables (ส่ิงที่ต้องส่งมอบ) ของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
2.2) ในระหว่างการดําเนินงานจะต้องรายงานความก้าวหน้าโครงการให้ สนพ. อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
3) ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแผนหรือนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สําคัญระดับชาติ กระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวง พลังงาน แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ภายใน 3 เดือน)
4) ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบ ข้อกฎหมายในการเข้าถึง การถ่ายโอนและ การเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎกระทรวง เป็นต้น เพื่อจัดเตรียมความพร้อมและ รายละเอียดในการแก้ไขกฎหมายและระเบียบเพื่อให้การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติทํางานได้ อย่างสมบูรณ์ในอนาคต (ภายใน 4 เดือน)
 9.1-1
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
9- 1


   959   960   961   962   963