Page 960 - NEIC_FINAL REPORT
P. 960

จากผลการจัด้ทําาแผนปฏิิบัติการและการจัด้ลําาด้ับความสําาคัญข้องแต่ละโครงการ การพััฒนาศึูนยุ์สารสนเทศึ พัลังงานแห่่งชาติ ทางท่ปรึกษาม่ข้้อเสนอแนะเพัิมเติมว่าในบางโครงการอาจจะม่การปรับปรุงรายุละเอ่ยุด้โครงการ ได้้ตามความเห่มาะสม เน่องจากข้้อจําากัด้ด้้านงบประมาณและระยุะเวลาในการด้ําาเนินงานท่อาจจะม่การเปล่ยุนแปลง รวมทังผลการประเมินโครงการท่จะได้้จากการด้ําาเนินงานในแต่ละแผนงาน ส่งผลให่้การจัด้ลําาด้ับความสําาคัญสามารถ ปรับเปล่ยุนได้้ตามความเห่มาะสม ยุกตัวอยุ่างเช่น แผนงาน การวิเคราะห่์ข้้อมูลตามผลการจัด้ลําาด้ับความสําาคัญจะอยุู่ ในชว่ งปี 2564-2566 แตบ่ างโครงการถา้ มข้่ อ้ มลู ทพั่ รอ้ มสามารถใชง้ านด้า้ นการวเิ คราะห่เ์ ชงิ ลกึ ได้้ ห่รอ่ มภิ่ ารกจิ เรง่ ด้ว่ น (Agenda Based) สามารถปรับแผนงาน โครงการให่้ด้ําาเนินการได้้เร็วข้ึน ห่ร่อแผนงานธรรมาภิิบาลข้้อมูลด้้านพัลังงานม่ความสําาคัญ เป็นลําาด้ับแรก แต่อาจจะม่ปัจจยุั ภิายุนอกท่ม่ผลต่อการด้ําาเนินงานอาจจะส่งผลให่้การด้าํา เนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน เป็นต้น
 8 - 14
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
   958   959   960   961   962