Page 963 - NEIC_FINAL REPORT
P. 963

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
7) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียน จากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่ดีหรือ Best Practices ของในประเทศหรือต่างประเทศที่มีการบริหารจัดการข้อมูลภายในที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง มีการบริหารจัดการโครงสร้างภายในองค์กรที่สอดคล้องกับภาระงานและการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก มีการเผยแพร่หรือให้บริการข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง แม่นยํา เชื่อถือได้ อย่างต่อเนื่อง มีการนําข้อมูลเพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม หรือออกมาตรการ สําหรับการบริหาร ตามนโยบาย และเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล อย่างน้อย 1 หน่วยงาน/องค์กร รวมถึงวิเคราะห์กระบวนการทํางาน โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล และปัญหา อุปสรรค เปรียบเทียบกับบริบทของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคต
8) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนที่นําทาง (Roadmap) ในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติ ให้ครอบคลุมตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานท่ีกําหนดไว้
8.1) ศึกษาสถานภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์สารสนเทศพลังงาน แห่งชาติในปัจจุบัน และวิเคราะห์ถึงศักยภาพของระบบ และความเหมาะสม ต่อการสนับสนุนพันธกิจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- สํารวจวิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบัน ตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ในส่วนของกระบวนการสร้างคุณค่า (ภารกิจหลัก) และกระบวนการสนับสนุน รวมถึงความเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง กระบวนการภายใน ความเชื่อมโยงสู่กระบวนการภายนอกพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ท่ีใช้ร่วมกัน
- สํารวจ วิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยจําแนกเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ การปฏิบัติงาน (Operation) และการบริหารจัดการ (Management)
- สํารวจวิเคราะห์ด้านบุคลากรตลอดจนระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องที่จะส่งผล กระทบต่อการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- สํารวจวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหาร ความเสี่ยงและระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยท่ีมีอยู่เดิม รวมท้ังทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.1-3
9- 3
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์


   961   962   963   964   965