Page 959 - NEIC_FINAL REPORT
P. 959

  Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
8 - 13
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
ตารางง88.2.2-3-3แผแนผกนากราลรงลทงุนทแุนผแนผงบนปงบระปมราะณมารณายุรจา่ายยุจต่าายมตแาผมนแปผฏินบิปัตฏิข้ิบอัตงโิกคารงขกอางรโทค่จรัด้งกลําาด้รทับี่จคัดวาลมําสดําาับคัญวใานมปสีํา2ค5ัญ66ในปี 2566
8.2-5
   957   958   959   960   961