Page 962 - NEIC_FINAL REPORT
P. 962

9 -2
5) ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมากําหนด กรอบในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5.1) จัดทําแผนการดําเนินงานการศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงาน ในสังกัด และหน่วยงานในกํากับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2) จัดประชุมหารือกับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานในกํากับของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงวัตถุประสงค์ ความจําเป็น และ แผนการดําเนินงาน ในการทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานที่ถูกจัดเก็บ โดย หน่วยงานต่าง ๆ
5.3) ทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานที่ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงาน ในกํากับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล ด้านพลังงานของประเทศ อาทิ ระยะเวลาหรือความถี่ ขนาด ปริมาณ และรูปแบบ ในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล และชื่อหน่วยงานที่ได้รับข้อมูล
5.4) ทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานที่มีอยู่ในประเทศที่สามารถนํามาใช้เป็นข้อมูล ทางเลือก (Alternative Data) ที่ยังไม่ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานใด หรือมีการจัดเก็บ ท่ียังไม่สมบูรณ์ โดยการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
5.5) ทบทวนวรรณกรรมหรือทิศทางพลังงานไทยและพลังงานโลก เพื่อเสนอแนะข้อมูลพลังงาน ท่ีควรจะต้องมีการจัดเก็บในอนาคต
5.6) จัดทําแผนที่หรือแผนผังหรือแผนภาพหรืออื่น ๆ ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง ของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะมีในอนาคต
6) ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน การรักษาความ ปลอดภัย การแบ่งชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร การบํารุงรักษาระบบและการบริหารความเส่ียง และแนวโน้มเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น เพื่อการบูรณาการโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารให้มีความเหมาะสม ในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ภายใน 6 เดือน)
9.1-2
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 

   960   961   962   963   964