Page 958 - NEIC_FINAL REPORT
P. 958

  8 - 12
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
ตาราง 8..2--22แผแนผกนากราลรงลทงุนทุนแผแนผงนบงปบรปะมระามณารณายุรจา่ายยุจต่าายมตแาผมนแปผฏินบิปัตฏิข้ิบอัตงิกโคารงขกอางรโทค่จรงัด้กลาําารด้ทับี่จคัดวลามําดสับําาคัญวาในมปสําี 2ค5ัญ6ใ5นปี 2565
8.2-4

   956   957   958   959   960