Page 957 - NEIC_FINAL REPORT
P. 957

  Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
8 - 11
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
ตาราง 8.2-1 แผนการลงทุน แผนงบประมาณรายุจ่ายุตามแผนปฏิบิ ัติข้องโครงการท่จัด้ลําาด้ับความสําาคัญในปี 2564 (ต่อ)
ตาราง 8.2-1 แผนการลงทุน แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการของโครงการท่ีจัดลําดับความสําคัญในปี 2564 (ต่อ)
8.2-3   955   956   957   958   959