Page 956 - NEIC_FINAL REPORT
P. 956

    8 - 10
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
แผแนผยนุทยธุทศธาสศตาสร์กตารร์กพารัฒพนัฒานศูนาศยูน์สยาร์สสานรสเทนศเทพศลพังงลาังนงาแนหแ่งชหา่งตชิาติ สํานสําักนงาักนงานนโยนบโยาบยแายลแะลแะผแนผพนลพังงลาังนงาน
ตาราง 8.2-1 แผนการลงทุน แผนงบประมาณรายุจ่ายุตามแผนปฏิบิ ัติข้องโครงการท่จัด้ลําาด้ับความสําาคัญในปี 2564
ตาตรางรทาง่ี 4ท-ี่ 34-3แผแนผปนฏปิบฏัติบิกัตาริกา/รโ/ครโงคกรางรกทาร่ีจทัด่ีจลัดําดลับําดคับวคามวสามําคสัญําคใัญนปในี 2ป5ี 265464
บทบทที่ 4ท่ี แ4ผนแปผนฏปิบฏัติกิบาัตริกศาูนรยศส์ูนายรส์ สานรเสทนศเพทศลพังงลาังนงแาหน่งแชหา่งตชิ าติ 4-141-11

   954   955   956   957   958