Page 955 - NEIC_FINAL REPORT
P. 955

8.2 แผนปฏิิบััติิการ (Action Plan)
จากผลการจัด้ลําาด้ับความสําาคัญข้องแต่ละแผนงาน สามารถนําามาแบ่งเป็นช่วงระยุะ (Phasing) และ ติาราง 8.2-1
ถึง ติาราง 8.2-3 แสด้งถึงแผนการลงทุน แผนงบประมาณรายุจ่ายุตามแผนปฏิิบัติการข้องโครงการท่จัด้ลําาด้ับความสําาคัญ โด้ยุรายุละเอ่ยุด้ข้องแต่ละแผนงานระบุไว้ใน ภาคผนวก ซ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
8- 9

   953   954   955   956   957