Page 954 - NEIC_FINAL REPORT
P. 954

       8- 8
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
แผนยุทธศาสตรการพฒนาศูนยสารสนเทศพลงงานแหงชาต สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ตารางท่ี 4-2 ผลการให้คะแนนและจัดลําดับความสําคัญของแต่ละแผนงาน (ต่อ) ตาราง 8.1-1 ผลการให่้คะแนนและจัด้ลาํา ด้ับความสําาคัญข้องแต่ละแผนงาน (ต่อ)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ตารางท่ี 4-2 ผลการให้คะแนนและจัดลําดับความสําคัญของแต่ละแผนงาน (ต่อ)
บทท่ี 4 แผนปฏิบัติการศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
   952   953   954   955   956