Page 953 - NEIC_FINAL REPORT
P. 953

      Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
8- 7
แผนยุทธศาสตรการพฒนาศูนยสารสนเทศพลงงานแหงชาต
แแผผนนยยุทุทธธศศาาสสตตรร์ก์กาารรพพัฒัฒนนาาศศูนูนยย์ส์สาารรสสนนเทเทศศพพลลังังงาานนแแหห่ง่งชชาาตติิ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สสําํานนักักงงาานนนโโยยบบาายยแแลละะแแผผนนพพลลังังงาานน
ตารางท่ี 4-1 ผลการให้คะแนนและจัดลําดับความสําคัญของแต่ละแผนงาน ตตาารารางางงท8ท.ี่14ี่ -4-1-1ผผลผลกลกาการารใรห่ใให้คห้คะ้คะแะแนแนแนลแแะลลจะะัด้จจลัดัดาําลลด้ําําับดดคับับวคาควมวาสามําามสคสําัญําคคข้ัญัญอขงขอแองตงแ่ลแตะต่ลแ่ละผะแนแผงผานนงงาานน
บทท่ี 4 แผนปฏิบัติการศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 4-8 บบททที่4ี่4แแผผนนปปฏฏิบิบัตัติกิกาารรศศูนูนยยส์ส์าารรสสนนเทเทศศพพลลังังงาานนแแหห่ง่งชชาาตติิ 44-8-8   951   952   953   954   955