Page 952 - NEIC_FINAL REPORT
P. 952

วิธีการให้คะแนนเพื่อจัดลําดับความสําคัญของแต่ละแผนงานโดยวิธีการตัดเกรด (Grading
2) วิธีการให้คะแนนความสําคัญ
ystem) จะเริ่มจากการให้คะแนนแผนงานตามทั้ง 2 หลักเกณฑ์ จากนั้นนําคะแนนของทั้ง 2 หลักเกณฑ์มา
วิธีการให้คะแนนเพื่อจัดลําดับความสําคัญของแต่ละแผนงานโดยวิธีการตัดเกรด (Grading
ํานวณคะแนนเฉล่ีย (Average Score) ของแตล่ ะแผนงานโดยวิธีการตัดเกรดตามช่วงคะแนนเฉล่ีย (Grading
2) วิธ์่การให้คะแนนความสาํา คัญ
ystem) จะเริ่มจากการให้คะแนนแผนงานตามทั้ง 2 หลักเกณฑ์ จากนั้นนําคะแนนของทั้ง 2 หลักเกณฑ์มา
core) โดยรายละเอียดแต่ละประเด็นมีการคํานวณดังน้ี
วิธ่การให่้คะแนนเพั่อจัด้ลําาด้ับความสําาคัญข้องแต่ละแผนงานโด้ยุวิธ่การตัด้เกรด้ (Grading System) จะเริมจากการ
ํานวณคะแนนเฉล่ีย (Average Score) ของแตล่ ะแผนงานโดยวิธีการตัดเกรดตามช่วงคะแนนเฉลี่ย (Grading
1) การคํานวณคะแนนความสําคัญเชิงกลยุทธ์
ให่้คะแนนแผนงานตามทงั 2 ห่ลักเกณฑ์์ จากนันนําาคะแนนข้องทงั 2 ห่ลักเกณฑ์์มาคําานวณคะแนนเฉล่ยุ (Average Score)
core) โดยรายละเอียดแต่ละประเด็นมีการคํานวณดังน้ี
ข้องแต่ละแผนงานโด้ยุวิธ่การตัด้เกรด้ตามช่วงคะแนนเฉล่ยุ (GradingScore)โด้ยุรายุละเอ่ยุด้แต่ละประเด้็นม่การคําานวณด้ังน่
(คะแนนความจําเป็นเชิงธุรกิจ + คะแนนผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร) 1) การคํานวณคะแนนความสําคัญเชิงกลยุทธ์
X5
X5
2) การคํานวณคะแนนระดับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการบุคลากรและเทคโนโลยี ใ(2น)กกาารรนคําาแนผวนณงคาะนแไนปนใชระ้ ด้ับการเปล่ยุ นแปลงข้องกระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยุ่ในการนาํา แผนงานไปใช้
2) การคํานวณคะแนนระดับการเปล่ียนแปลงของกระบวนการบคลากรและเทคโนโลยี
(คะแนนดานกระบวนการ + คะแนนดานบุคลากร + คะแนนดานเทคโนโลย)
คะแนนเต็มระดับการเปลี่ยนแปลง (15 คะแนน)
(1) การคําานวณคะแนนความสําาคัญเชิงกลยุุทธ์
คะแนนเต็มความสําคัญเชิงกลยุทธ์ (10 คะแนน) (คะแนนความจําเป็นเชิงธุรกิจ + คะแนนผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร)
   คะแนนเต็มความสําคัญเชิงกลยุทธ์ (10 คะแนน)
  การกําาหนดชิวงคะแนนเฉลุ่่ยุ (Grading Score) ได้้กําาห่นด้กรอบการกําาห่นด้ช่วงคะแนนเฉล่ยุ (Grading Score) การกําหนดช่วงคะแนนเฉลี่ย (Grading Score) ได้กําหนดกรอบการกําหนดช่วงคะแนน
ท่ได้้จากการคําานวณแบ่งเป็น 3 ช่วง ประกอบด้้วยุ
ฉลี่ย (Grading Score) ที่ได้จากการคํานวณแบ่งเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย
4.00 – 5.00 คะแนน
(คะแนนด้านกระบวนการ + คะแนนด้านบุคลากร + คะแนนด้านเทคโนโลยี)
 ในการนําแผนงานไปใช้
ช่วงท่ 1 แผนงานท่เริมด้ําาเนินการในปีงบประมาณ 2564 ม่ช่วงคะแนนเฉล่ยุ (Grading Score) ระห่ว่างคะแนน
การกําหนดช่วงคะแนนเฉลี่ย (Grading Score) ได้กําหนดกรอบการกําหนดช่วงคะแนน ช่วงที่ 1 แผนงานที่เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ 2564 มีช่วงคะแนนเฉลี่ย
ฉลี่ย (Grading Score) ที่ได้จากการคํานวณแบ่งเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย
Grading Score) ระหว่างคะแนน 4.00 – 5.00 คะแนน
3.00 – 3.99 คะแนน
คะแนนเต็มระดับการเปล่ียนแปลง (15 คะแนน)
้้้ี
ช่วงท่ 2 แผนงานท่เริมด้ําาเนินการในปีงบประมาณ 2565 ม่ช่วงคะแนนเฉล่ยุ (Grading Score) ระห่ว่างคะแนน
ช่วงที่ 1 แผนงานที่เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ 2564 มีช่วงคะแนนเฉลี่ย
ช่วงที่ 2 แผนงานที่เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ 2565 มีช่วงคะแนนเฉลี่ย
Grading Score) ระหว่างคะแนน 4.00 – 5.00 คะแนน
Grading Score) ระหว่างชค่วะงทแ่น3นแ3ผ.0น0งา–นท3่เ.ร9ิม9ด้คําาเะนแินกนารในปีงบประมาณ 2566 ม่ช่วงคะแนนเฉล่ยุ (Grading Score) ระห่ว่างคะแนน
2.00 – 2.99 คะแนน
ช่วงที่ 2 แผนงานที่เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ 2565 มีช่วงคะแนนเฉล่ีย
ช่วงที่ 3 แผนงานที่เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ 2566 มีช่วงคะแนนเฉล่ีย
Grading Score) ระหว่างคะแนน 3.00 – 3.99 คะแนน
Grading Score) ระหว่างคะแนน 2.00 – 2.99 คะแนน
3) ผลุ่การให้คะแนนแลุ่ะจััดลุ่ําาดับัความสําาคัญ
ช่วงที่ 3 แผนงานที่เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ 2566 มีช่วงคะแนนเฉล่ีย
ุ
X5
 X5
 ผลการจัด้ลําาด้ับความสําาคัญข้องแต่ละแผนงาน แสด้งในติาราง 8.1-1 และ ติาราง 8.1-2 Grading Score) ระหว่างคะแนน 2.00 – 2.99 คะแนน
บทท่ี 4 แผนปฏิบัติการศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 4-6 บทที่ 4 แผนปฏิบัติการศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 4-6
 8 -6
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
S ค
S
S
ค S   950   951   952   953   954