Page 935 - NEIC_FINAL REPORT
P. 935

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ต่อมาทางสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้มีการพัฒนาศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกลาง ภาครัฐ Government Data Exchange (GDX) เป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูล เอกสารและ ทะเบียนดิจิทัลภาครัฐที่จะมีรูปแบบการทํางานที่แตกต่างจากการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐที่ผ่านมา มีการออกแบบโดยคํานึงถึงมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง รองรับการขยาย หรือเพิ่มเติมการเชื่อมโยงจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และที่สําคัญคือการดําเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะเป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูล (DataGovernance)โดยแต่ละหน่วยงานเจ้าของข้อมูลยังคงจัดเก็บและ ดูแลข้อมูล เอกสารทะเบียนดิจิทัลเหมือนเดิม และ GDX จะเป็นฐานของการต่อยอดไปสู่การพัฒนาบริการ ดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service (OSS) ที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะนําไปสู่ การยกระดับทุกหน่วยงานภาครัฐในการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีธรรมาภิบาลข้อมูล และมีความม่ันคง ปลอดภัย
ต่อมาเนื่องจากแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) ทางรัฐบาลจึงได้มีแนวคิดการพัฒนาโครงการระบบ คลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC) โดยมีวัตถุประสงค์ กล่าวไว้ว่า เพื่อให้มีระบบกลางในการให้บริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud Service) สําหรับหน่วยงาน ภาครัฐที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นระบบสํารองเพื่อการกู้คืนข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลทั้งยัง รองรับการใช้งานการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ Big Data และยังเป็นการพัฒนา บุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมด้านดิจิทัล เพื่อเป็นกําลังในการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่ตั้งเป้าหมายบุคลากรเบื้องต้น 2,500 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรระดับสูงขึ้นให้มีความเชี่ยวชาญด้าน Cloud Computing
โดยโครงการ GDCC มีจุดเริ่มต้นจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 ระบุว่าภาครัฐจะเป็นผู้ลงทุน โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อให้มีระบบกลางในการให้บริการ Cloud สําหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานและ ปลอดภัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation) และขับเคลื่อน การดําเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และ Cloud Computing เป็นการให้บริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กําลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บ ข้อมูล และระบบออนไลน์ต่าง ๆ จากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผล เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะทําให้สามารถประหยัดงบฯ ในส่วนของการที่หน่วยงานแต่ละ หน่วยงานนําไปใช้ในการเช่าระบบ Cloud และบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) รวมทั้งยังทําให้ระบบ
7.3-21
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 141
 
   933   934   935   936   937