Page 936 - NEIC_FINAL REPORT
P. 936

7 - 142
สารสนเทศของประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลและระบบงานของหน่วยงานภาครัฐจะถูกจัดเก็บ อยู่ในระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ที่มีมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยและตั้งอยู่ภายในประเทศ
จากมติการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 เม.ย.63 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยระบุว่า มีมติเห็นชอบ ในหลักการของภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อเนื่อง 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ตามที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ โดยในส่วนรายละเอียดงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของ "คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" ที่เห็นชอบกรอบวงเงินรวมทั้งส้ิน 4,073.069 ล้านบาท และให้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) รับความเห็นของหน่วยงานไปพิจารณาดําเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านของภาครัฐเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น "รัฐบาลดิจิทัล" อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีการปรับบริการตามเป้าหมายแล้วการให้บริการจัดเก็บและบริหารข้อมูล มีหน่วยประมวลผลรวมสูงสุด จํานวน 20,000 VM ซึ่งเท่ากับความสามารถในการประมวลผล CPU ของคอมพิวเตอร์ปกติ 4 เครื่อง และมี หน่วยความจํารวมอย่างน้อย 160,000 กิกะไบต์ ซึ่งปัจจุบันนี้ระบบที่ใช้อยู่คือ G-Cloud ของสํานักงานพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ซึ่งจะต้องโอนย้ายระบบงานทั้งหมดมายังโครงการพัฒนาระบบ คลาวด์กลางภาครัฐนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป
สําหรับ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจะทําให้รัฐบาลสามารถประหยัดงบประมาณในส่วนที่ เป็นค่าเช่าคลาวด์ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ซึ่งคิดจากราคา กลางของค่าเช่าคลาวด์ในระยะเวลา 3 ปี ยังทําให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลของประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลและระบบงานของทุกหน่วยงานรัฐจะถูกจัดเก็บในระบบเดียวกัน ที่เป็นมาตรฐานสากลด้าน ความปลอดภัยและตั้งอยู่ในประเทศ และจะมีการออกแบบระบบการเข้าถึงข้อมูลตามชั้นความลับของข้อมูล แต่ละประเภท อีกทั้งยังทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ข้อมูลจาก Big Data เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ อีกด้วย
ที่ผ่านมา มีการจัดเตรียมพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมด้าน Digital Skill โดยในโครงการจะมี การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสามารถด้าน Cloud computing ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่าน ตามเงื่อนไขที่กําหนดแต่ละหลักสูตรจะได้รับ Government Official Cloud Competency Certificate (GOCC Certificate) ที่รับรองโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ผู้ที่ได้รับ Certificate สามารถนําความรู้ ที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานต่อในหน่วยงานของตนเองและยังสามารถนําความรู้ ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
โครงการนี้ ให้ "บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT)" ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มี อํานาจหน้าที่และความพร้อมเป็นผู้ดําเนินการผู้จัดทําคลาวด์กลางภาครัฐ และปัจจุบัน CAT ได้เปิดให้ หน่วยงานที่มีความสนใจต้องการทดสอบและสามารถเข้าใช้งานได้แล้ว
7.3-22
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 
   934   935   936   937   938