Page 937 - NEIC_FINAL REPORT
P. 937

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
การพัฒนาคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
รายงานฉบับสมบูรณ์
ระบบคลาวด์ภาครัฐ คือ โครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งภาครัฐโดย สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นผู้ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ซึ่งเก็บทรัพยากรไว้บนอินเทอร์เน็ต สามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่าย ได้ตลอดเวลาจากระยะไกล ปรับขนาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้ มีการจัดสรรทรัพยากร ลดภาระ การบริหารจัดการ และมีความมั่นคง ปลอดภัยสูง ดังนั้นระบบคลาวด์ภาครัฐจึงเป็นบริการทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐในลักษณะ Cloud Computing ท่ีมุ่งเน้นการบริหาร ทรัพยากรอย่าง คุ้มค่า มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้เสมือนอยู่ในหน่วยงานเอง และมีการใช้งานระหว่างกันได้โดยไม่มี ข้อจํากัดเชิงพื้นที่ และคลาวด์ภาครัฐจะทําให้หน่วยงานภาครัฐสามารถลดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างและ สามารถจัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของบุคลากร ภาครัฐให้สามารถทํางานได้สะดวก คล่องตัว และสามารถส่งมอบการให้บริการท่ีดีที่สุดสู่ประชาชน
โดยมีวัตถุประสงค์คือ ลดความซ้ําซ้อนในการจัดซื้ออุปกรณ์หรือระบบ ลดภาระในการบริหาร จัดการและบํารุงรักษาอุปกรณ์หรือระบบของหน่วยงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้พื้นที่ ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนา e-Government ไปสู่การเป็น Green IT มุ่งมั่นขยายขอบเขต การให้บริการไปสู่ระดับ PaaS (Platform as a Service) และ SaaS (Software as a Service) ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างโอกาสในการทําธุรกิจให้กับทุกภาคส่วน และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
โดยรูปแบบการให้บริการจะเป็นการให้บริการตามความต้องการจริง โดยจัดสรรทรัพยากร ให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งรวมถึงจํานวนเครื่องแม่ข่ายเสมือน ระบบปฏิบัติการ หน่วยความจําหน่วยประมวลผลกลาง มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญบริการให้คําปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ลดภาระในการบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบทําให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถทุ่มเทเวลา ในการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่มีความปลอดภัยสูงเพราะเป็นระบบ Cloud Computing มาตรฐานสากล ใช้เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น บริหารจัดการโดยหน่วยงานกลางของภาครัฐ และมีเสถียรภาพ (SLA) ไม่น้อยกว่า 99.5 % สามารถช่วยหน่วยงานลดความซ้ําซ้อนด้านการลงทุน เช่น อุปกรณ์ เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายรวมถึง Data Center สามารถเข้าถึงได้จากเครือข่าย GIN (เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ) และอินเทอร์เน็ตรวมทั้งรองรับระบบงานสนับสนุน Cloud ทุกระดับที่สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พัฒนาเพื่อให้บริการรวมถึงบริการพื้นฐาน (Common Service) จากภาครัฐส่วนกลาง
7.3-23
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 143
 
   935   936   937   938   939