Page 934 - NEIC_FINAL REPORT
P. 934

 ได้รับการพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินโครงการยกเลิกสําเนาเอกสาร เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ ประชาชน ในการใช้บริการภาครัฐ ลดภาระในการจัดเตรียมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
โดยในช่วงแรกบริการนี้
  โดยหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลของประชาชนผ่านระบบบริการนี้ได้
 7 - 140
• วางแผนเชิงนโยบายโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดได้อย่างมีคุณภาพ
• ผลักดันให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมด้านข้อมูล
•ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะอย่างมปีระสิทธิภาพ (2) ประโยชน์ต่อภาคเอกชน
• นําข้อมูลเปิดไปต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
• ส่งเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมจากข้อมูลสําหรับภาคเอกชนมากขึ้น
• เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจและการลด ต้นทุนการผลิตในภาพรวม
(3) ประโยชน์ต่อภาคประชาชน
• เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน •ส่งผลให้ประชาชนไดร้ับบริการดิจิทัลภาครัฐที่ดขีึ้น
• เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากขอ้ มูลเปิดภาครัฐแบบดิจิทัล
• นําข้อมูลไปพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ
7.3.2 แนวคิดการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามผลักดันให้มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาระบบ การทํางานและการให้บริการภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ รวมถึง การตราพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อกําหนดแนว ทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูป ประเทศแห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อยกระดับรัฐบาลไปสู่การเป็น “รัฐบาลแห่งการเชื่อมโยงและเปิดเผย” หรือ “Open and Connected Government” โดยการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเป็นฐานรากสําคัญในการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และเป็นกลไกหลักในการ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ แผนชาติ นโยบายต่าง ๆ ของประเทศ ในพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการ ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 จึงได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างกัน และให้สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดําเนินการพัฒนา ศูนย์แลกเปลี่ยน ข้อมูลกลางภาครัฐ เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่าง หน่วยงานของรัฐ และสนับสนุนภาครัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล
7.3-20
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์


   932   933   934   935   936