Page 933 - NEIC_FINAL REPORT
P. 933

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาพรวมคุณสมบัติระบบของเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ Version ใหม่ แบ่งได้เป็น 7 โมดูลคือ การจัดการผู้ใช้งาน การจัดการชุดข้อมูล การจัดการหน่วยงาน การจัดการหมวดข้อมูล การจัดการเรื่องราว / ข่าวสาร การดูบันทึกกิจกรรมการใช้งานระบบ และการทํางานทั่วไปของระบบ รองรับกลุ่มของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ ผู้ใช้ทั่วไป (End-User) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ข้อมูลของหน่วยงาน (Government Officer) ผู้ดูแลระบบ (Admin) และนักพัฒนา (Developer)
การให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Open Data หรือข้อมูลแบบเปิดแก่ประชาชนหรือผู้ที่สนใจ เข้ามาใช้บริการผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th นั้น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต้อง จัดเตรียมข้อมูลตามรูปแบบที่ สพร. กําหนดไว้ และอยู่ภายใต้กลุ่มชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และชุดข้อมูลที่เผยแพร่สามารถนําไปสร้าง คุณค่าไม่ว่าจะเป็นการนําไปใช้สร้างประโยชน์ทางด้านการวิจัย การวิเคราะห์ หรือการสร้างนวัตกรรม ข้อมูลที่นําไปใช้น้ันเปรียบเสมือนวัตถุดิบท่ีสําคัญอันจะเป็นรากฐานเพื่อการใช้ต่อยอดพัฒนาไปสู่คุณค่า พร้อมรูปแบบที่มีความหลากหลายตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้นําไปใช้ ดังนั้นการกําหนดกลุ่มชุดข้อมูล เปิดภาครัฐถือเป็นเรื่องท่ีสําคัญและกลุ่มชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่กําหนดขึ้นมานั้นต้องช่วยสร้าง ความชัดเจนแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
(5) การนําข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์
ปัจจุบันการพัฒนาองค์กร บุคลากร หรือการวางแผนดําเนินการเรื่องต่าง ๆ ต้องอาศัยข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเปิดจากหน่วยงานต่าง ๆ ของทุกภาคส่วน และการ ควบคุมคุณภาพของข้อมูล จึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้การตัดสินใจวางแผนดําเนินงานในแต่ละเรื่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซง่ึ การนําข้อมูลเปิดไปใช้ส่งผลท่ีสําคัญ ดังน้ี
• เกิดการวิเคราะห์และการพัฒนาในด้านต่างๆท่ีสําคัญเช่นการแก้ปัญหาทุจริต การป้องกันการเกิดอาชญากรรมซ้ํา การปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพ่ิมความสามารถในการแขง่ขันและลดต้นทุนการผลิต
• เกิดประโยชน์กับข้อมูลอยา่งมีนัยสําคัญเช่นทําให้การวิเคราะหข์้อมูลมีประสิทธิภาพ ที่แม่นยํามากขึ้นโดยการนําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาประมวลผลข้อมลูเพ่ือส่งเสริม ภารกิจหรือความต้องการใช้ข้อมูลท่ีแตกต่างกัน
โดยการได้รับประโยชน์ของการนําข้อมูลไปใช้ แบง่ ออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี (1) ประโยชน์ต่อภาครัฐ
• ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน
• สร้างความโปร่งใส โดยประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ตรวจสอบการดําเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาทุจริต 7.3-19
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 139
    931   932   933   934   935