Page 932 - NEIC_FINAL REPORT
P. 932

7 - 138
ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงมีความง่ายต่อการนําข้อมูลไปใช้ต่อยอด สร้างเป็นนวัตกรรมบริการ ซึ่งมีการปรับปรุงโดยเพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน รวมถึงเพิ่มรูปแบบของการ ให้บริการข้อมูลที่สะดวกต่อการนําไปใช้ในลักษณะของการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Application Programming Interface หรือ API รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเปิดแบบแสดงด้วยภาพ (Data Visualization) เพื่อเพิ่มความดึงดูดต่อผู้ใช้งานทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชน อันส่งผล ต่อการพัฒนาบริการและสร้างสรรค์นวัตกรรมจากข้อมูลเปิดอย่างกว้างขวางต่อไป
นอกจากนั้นเป้าหมายหลักของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐจะทําหน้าท่ีเป็นแหล่งในการจัดเก็บ ชุดข้อมูลเปิด (Data Storage) ที่สนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลไปใช้งานได้ตาม ความต้องการ รองรับการแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงด้วยภาพ (Visualization) และ การสร้างเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติ ซึ่งมีการพัฒนาโดยใช้ Software แพลตฟอร์ม Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) ในการจัดการชุดข้อมูลและเมทาเดตา และ Software แพลตฟอร์ม Open Data Service Platform (OPEN-D) ใน การแสดงข้อมูลด้วยภาพและเอพีไอ
Software แพลตฟอร์ม CKAN http://ckan.org เป็นระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) และเป็น Software ชนิด Open Source ที่ถูกพัฒนา โดย Open Knowledge International – https://okfn.org/ โดยใช้ภาษา Python และฐานข้อมูล PostgreSQL โดยหน่วยงานต่าง ๆ สามารถ ใช้งานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และ CKAN ยังได้รับ ความนิยมในการนําไปใช้ให้บริการ Website Portal ในการจัดการบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สําหรับข้อมูลเปิดของหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก ตัวอย่างท่ี สําคัญได้แก่ เว็บไซต์ data.gov ของประเทศสหรัฐอเมริกา, data.gov.uk ของ ประเทศอังกฤษ, data.gov.au ของประเทศออสเตรเลีย, data.go.jp ของประเทศญี่ปุ่น, และ data.gov.sg ของ ประเทศสิงคโปร์ โดยจุดเด่นของ CKAN คือการมีชุมชนนักพัฒนาสนับสนุนขนาดใหญ่ (Developer Community) ทําให้ Software มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีโปรแกรมเสริม (plugin) สนับสนุน ทําให้ง่ายต่อการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ ๆ
ในระบบ Software แพลตฟอร์ม OPEN-D ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นบริการแบบ cloud-based service ท่ีมี วัตถุประสงค์เพื่อทําหน้าที่แปลงชุดข้อมูลเปิดในแบบ CSV และ XLS ให้เป็น API ชนิด RESTFul API ให้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานในแบบ กราฟชนิดต่าง ๆ (Data Visualization Tool) จากข้อมูลแบบเปิด เช่น การสร้างกราฟสําหรับข้อมูล ในแบบเวลา (Time-Series) และสําหรับข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ (Heatmap) ในระดับจังหวัด อําเภอ และ ตําบลของประเทศไทย การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีการเจาะลึก (Drill-down) ในแบบแผนที่แบบลําดับชั้น (Treemap) เป็นต้น
7.3-18
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 

   930   931   932   933   934