Page 930 - NEIC_FINAL REPORT
P. 930

   7 - 136
หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการให้บริการของศูนย์กลาง ข้อมูลเปิดภาครัฐตามที่กําหนด โดยต้องจัดทําชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานต่อได้ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
• กําหนดชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของการเปิดเผยข้อมูลเปิดตามที่ศูนย์กลางข้อมูล เปิดภาครัฐกําหนดใน 2 รูปแบบ คือ ชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Bulk Data) ซึ่งการใช้งานต้อง อ่านข้อมูลทั้งไฟล์ และหากหน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุงข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลต้องดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลใหม่ และชุดข้อมูลที่เป็นรายการ (Transaction) ใช้งานได้กับชุดข้อมูลท่ีต้องการความเป็นปัจจุบัน เช่น API และเมื่อหน่วยงานของรัฐ มีการปรับปรุงชุดข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลสามารถใช้ API เดิมได้
• ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเปิดหน่วยงานของรัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐได้ที่เว็บไซต์ https://data.go.th แต่หากหน่วยงานของรัฐที่มีความต้องการเปิดเผยข้อมูลเปิด ภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์ ภายในหน่วยงาน ต้องจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลเปิดภาครัฐ ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐด้วย โดยลงทะเบียน และให้ความยินยอม ในข้อกําหนด หรือเงื่อนไขของการเปิดเผยชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐ ภายในศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
หลังจากที่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการเผยแพร่ ชุดข้อมูลให้เป็นไปตามกลุ่มข้อมูลเปิดภาครัฐที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐได้มกีารกําหนดไว้
3. การวัดผลการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ หน่วยงานของรัฐต้องติดตามผลการดําเนินงาน ของการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ รวมถึงต้องติดตาม และตรวจสอบผลการรับฟังความคิดเห็นจากศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐใน สํานักงานหรือช่องทาง อื่น ๆ เพื่อนํามาพิจารณาในการปรับปรุงต่อไป
4. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาวิเคราะห์และประเมินผล การดําเนินการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ รวมถึงความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้ข้อมูล เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
7.3-16
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
   928   929   930   931   932