Page 915 - NEIC_FINAL REPORT
P. 915

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
7.3 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
7.3.1 แนวคิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Open Data)
รายงานฉบับสมบูรณ์
ในยุคปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดํารงชีวิตประจําวัน ของคนเราเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ต่างก็มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานและยกระดับ การให้บริการไปสู่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงทําให้เกิด ข้อมูลสารสนเทศขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของภาครัฐที่จัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล นับเป็นเวลาหลายสิบปีและกําลังเพิ่มขึ้นอีกในปัจจุบันและอนาคต ข้อมูลเหล่านี้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งสําหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งทําให้เกิดเป็นแนวคิด วิธีการ รูปแบบทางธุรกิจ รวมถึงวิถีชีวิตใหม่ ๆ การแบ่งปันข้อมูลเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมนั้น ซ่ึงถือเป็นสัญญาณเร่ิมต้น ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูล (Data-driven economy) อันจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต ขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
ปัจจุบันข้อมูลส่วนใหญ่ของภาครัฐถูกจัดเก็บอยู่ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานเป็นหลัก ส่งผลให้การพัฒนาบริการหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลยังมีข้อจํากัด การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้ เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ ทั้งใน ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าใจ ถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการทํางานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกัน แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม แสดงถึงความโปร่งใส ของการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และสร้างประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนนําข้อมูลที่เปิดเผยไปสร้างนวัตกรรมและ บริการเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเป็นกลไกที่สําคัญอย่างยิ่งในการสร้างรัฐบาลแบบเปิด เพื่อเสริมสร้าง ความโปร่ง ใสในการใช้อํานาจของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทุกระดับ องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งอีกหลายประเทศได้ตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิดนี้และพยายามผลักดัน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง องค์การสหประชาชาติได้นิยามข้อมูลเปิดภาครัฐว่า “ข้อมูลของรัฐบาล ที่ถูกเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงนําไปใช้ต่อหรือแจกจ่ายได้ โดยปราศจากข้อจํากัดใด ๆ” ขณะที่ World Wide Web Foundation ได้กําหนดคุณลักษณะของข้อมูลเปิดไว้ 5 ประการ คือ
7.3-1
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 121
 


   913   914   915   916   917