Page 913 - NEIC_FINAL REPORT
P. 913

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
จากรูปที่ 7.2-8 สามารถอธิบายการดําเนินงานเบื้องต้นได้ดังนี้
1. มีสมมุติฐานว่าข้อมูลภายใน(Internaldata)เป็นข้อมูลที่มีอยู่เดิมโดยผู้ดําเนินการ
เป็นเจ้าของข้อมูลอยู่แล้ว
2. จะต้องมีการนําเข้าข้อมูลจากภายนอก ซึ่งได้แก่ ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ผ่าน BOT API, ข้อมูลจาก Social Media เป็นต้น
3. จะมีเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะDaaS(Dataasaservice)
ดังนั้น ต้องมีการดําเนินงานตามกระบวนการตามท่ีได้อธิบายมาในบทนี้ ได้แก่
1. ทําการร้องขอการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่/ปรับปรุงการเก็บข้อมูลในส่วนข้อมูล BOT API และ
เก็บข้อมูลจาก Social Media ซึ่งสามารถใช้ได้ในฐานะคนทั่วไป อย่างไรก็ตามต้องมีการร้อง ขอเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกระบวนการทางธรรมาภิบาล ซึ่งต้องให้ทุกฝ่ายรับทราบถึง การเก็บข้อมูลนี้ และเจ้าของข้อมูลต้องรับผิดชอบต่อประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล เช่น คุณภาพข้อมูล ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลโดยเฉพาะที่เก็บรวบรวมมาจาก Social media เป็นต้น
2. ทําการร้องขอการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์สารสนเทศพลังแห่งชาติ ในลักษณะ DaaS โดยอาจแนบลักษณะรูปแบบของการแบ่งปัน เช่น ลักษณะการทํางานของ API ประกอบ การพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูลด้วย
3. คณะกรรมการผู้บริหารจัดการข้อมูลพิจารณาบรรจุวาระการร้องขอทั้งสองส่วนในการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล ซึ่งอาจบรรจุในวาระการประชุมตามรอบ หรืออาจเป็น วิสามัญ ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของการดําเนินงาน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ สามารถรวบรวม การดําเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่จะดําเนินการเป็นรายปี และบรรจุวาระเพื่อพิจารณา ในลักษณะการปฏิบัติตามแผนราชการเชิงกลยุทธ์ได้เพื่อความเป็นระบบ ท้ังนี้ในการพิจารณา เบื้องต้นของคณะกรรมการผู้บริหารจัดการข้อมูลต้องมีการพิจารณาแง่มุมของสภาพแวดล้อม ธรรมาภิบาล ซึ่งในที่นี้ประเด็นความเป็นส่วนตัวข้อมูลของบุคคลที่อาจมีการละเมิดจากข้อมูล Social media ต้องมีการให้ความเห็นว่าต้องมีการจัดการอย่างไร หากจําเป็นต้องรวบรวม เช่น ไม่ต้องเก็บ Identifier จริงของบุคคล เป็นต้น
7.2-28
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 119

   911   912   913   914   915