Page 914 - NEIC_FINAL REPORT
P. 914

7 - 120
7.2-29
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
4. จากในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล หากมีการพิจารณาอนุมัติให้ ดําเนินการต่อ เนื่องจากข้อมูลนําเข้าใหม่ทั้งหมดไม่ได้ต้องมีการร้องขอไปยังเจ้าของข้อมูล ภายนอกศูนย์ฯ คณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลจึงไม่จําเป็นต้องดําเนินการต่อในส่วนนี้ แต่ต้องมีการสร้างข้อมูลอภิพันธุ์ขึ้นเพื่อให้ทั้งศูนย์ฯ ได้รับทราบว่ามีข้อมูลส่วนนี้เข้ามาใหม่ ใช้งานด้วยวัตถุประสงค์ใด ผู้ใดเป็นเจ้าของข้อมูล ส่วนการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกนั้น ก็ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลอภิพันธุ์ประกอบด้วย โดยต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ตามความเหมาะสม
    912   913   914   915   916