Page 912 - NEIC_FINAL REPORT
P. 912

  7 - 118
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รููปที่่ 7.2-8 กรูะบวนการูปรูะมวลผลข้้อมูลใผนลกิตารภิขัณับเฑ์คล์ข้ื่อ้อนมแผูลนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
รูปที่ 7.2-8 กระบวนการประมวลผลข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้อมูล 7.2-27

   910   911   912   913   914