Page 899 - NEIC_FINAL REPORT
P. 899

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์ ตําแหน่ง
ตารูาง 7.2-2 ตัวอย่างคณะกรูรูมการูชืุ่ด้ต่าง ๆ ในการูด้าํา เนินงานธรูรูมาภิิบาล
ตาราง 7.2-2 ตัวอย่างคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการดําเนินงานธรรมาภิบาลข้อมูล คณะกรรมการ รายนาม
      คณะกรรมการที่ปรึกษา ด้านข้อมูล
 ปลัดกระทรวงพลังงาน รองปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งทําหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสูง
รองปลัดกระทรวงพลังงาน
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนพลังงาน ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ผู้อํานวยการเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
ผู้อํานวยการเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร สํานัก นโยบายและแผนพลังงาน
   ประธาน กรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขาฯ ผู้ช่วยเลขาฯ
ผู้ช่วยเลขาฯ
   คณะกรรมการบรหิาร จัดการข้อมลู
  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนพลังงาน ตัวแทนผู้บริหารข้อมลู กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตัวแทนผู้บริหารข้อมลู กรมธรุกิจพลังงาน ตัวแทนผู้บริหารข้อมลู กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
ตัวแทนผู้บริหารข้อมลู สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
    ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการและเลขาฯ
 7.2-14
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 105

   897   898   899   900   901