Page 901 - NEIC_FINAL REPORT
P. 901

ขั้น ตอน
กระบวนการ
เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
    ปรับปรุงคณุ ภาพข้อมลู คําขอรวบรวม ข้อมูล คําขอเผยแพร่ข้อมูล คําขอใช้ ข้อมูลในกรณีพเิศษในรายไตรมาส
  11
 คณะทํางานด้านบริหารจัดการข้อมูล นําเสนอผลคณุ ภาพข้อมลู และแผน ปรับปรุงคณุ ภาพข้อมลู คําขอรวบรวม ข้อมูล คําขอเผยแพร่ข้อมูล คําขอใช้ ข้อมูลในกรณีพเิศษในรายไตรมาสในที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ข้อมูลและเจ้าหน้าที่คมุ้ครองข้อมลูส่วน บุคคลเพื่อเห็นชอบ
  12
 คณะกรรมการบรหิารจดัการข้อมลู นําเสนอผลคณุ ภาพข้อมลู และแผน ปรับปรุงคณุ ภาพข้อมลู คําขอรวบรวม ข้อมูล คําขอเผยแพร่ข้อมูล คําขอใช้ ข้อมูลในกรณีพเิศษในรายไตรมาสในที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ข้อมูลเพื่ออนุมัติแผนฯ
  13
  คณะทํางานด้านบริหารจัดการข้อมูล สรุปผลคณุ ภาพข้อมลู และจัดทําแผน ปรับปรุงคณุ ภาพข้อมลู คําขอรวบรวม ข้อมูล คําขอเผยแพร่ข้อมูล คําขอใช้ ข้อมูลในกรณีพเิศษในรายไตรมาส
  14
 คณะทํางานด้านบริหารจัดการข้อมูล นําเสนอผลคณุ ภาพข้อมลู และแผน ปรับปรุงคณุ ภาพข้อมลู คําขอรวบรวม ข้อมูล คําขอเผยแพร่ข้อมูล คําขอใช้ ข้อมูลในกรณีพเิศษในรายไตรมาสในที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
             x
      x
      x
x
      7.2-16
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 107
   899   900   901   902   903