Page 900 - NEIC_FINAL REPORT
P. 900

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ตาราง 7.2-3 ร่างตัวอย่างแผนดําเนินการจัดต้ังโครงสร้างธรรมาภิบาลช่วงปีท่ี 1 ตารูาง 7.2-3 รู่างตัวอย่างแผนด้ําาเนินการูจััด้ตังโครูงสรู้างธรูรูมาภิิบาลชื่่วงปีที่่ 1
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ขั้น ตอน 1
3
กระบวนการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทป่ี รึกษาดา้ นข้อมูล
แต่งตั้งคณะทํางานดา้ นบริหารจัดการข้อมูล
เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 x x
x
  2
 แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารจดัการ ข้อมูลและเจ้าหน้าที่คมุ้ครองข้อมลูส่วน บุคคล
         4
  คณะทํางานด้านบริหารจัดการข้อมูล รวบรวมร่างชุดข้อมูลในความดูแล
  5
 คณะทํางานด้านบริหารจัดการข้อมูล ประชุมพิจารณาร่างแต่งตั้งเจ้าของ ข้อมูลแตล่ ะชุด
  6
 คณะทํางานด้านบริหารจัดการข้อมูล ร่วมกับเจ้าของข้อมูลกําหนดชั้น ความลับของข้อมูล
  7
  คณะทํางานด้านบริหารจัดการข้อมูล ร่างแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ ข้อมูลร่วมกับเจ้าของข้อมูล
  8
 คณะทํางานด้านบริหารจัดการข้อมูล เสนอร่างชุดข้อมลู , เจ้าของข้อมูล, แนว ปฏิบัติในการประชุมของคณะกรรมการ บริหารจดัการข้อมลูและเจ้าหนา้ที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเห็นชอบ
  9
 คณะกรรมการบรหิารจดัการข้อมลู เสนอร่างชุดข้อมลู , เจ้าของข้อมูล, แนว ปฏิบัติในการประชุมของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้านข้อมูลเพื่ออนุมัติ
  10
 คณะทํางานด้านบริหารจัดการข้อมูล สรุปผลคณุ ภาพข้อมลู และจัดทําแผน
       x x
x x x
x
x 7.2-15
                                     7 - 106
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   898   899   900   901   902