Page 897 - NEIC_FINAL REPORT
P. 897

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
จากร่างนโยบายธรรมาภิบาลสามารถสรุปบทบาท และหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้าง จากร่างนโยบายธรรมาภิบาลสามารถสรุปบทบาท และหน้าท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องตามโครงสร้าง
ธรรมาภิบาลได้ดังรูปที่ 7.2-2 โดยรายละเอียดหน้าท่ีของบุคลากรระบุไว้ในตาราง 7.2-1 ธรรมาภิบาลได้ดังรูปท่ี 7.2-2 โดยรายละเอียดหน้าที่ของบุคลากรระบุไว้ในตาราง 7.2-1
รูปท่ี 7.2-2 กระบวนการตามร่างนโนบายธรรมาภิบาลข้อมูล รููปที่่ 7.2-2 กรูะบวนการูตามรู่างนโยบายธรูรูมาภิิบาลข้้อมูล
 7.2-12
รูปที่ 7.2-2 กระบวนการตามร่างนโนบายธรรมาภิบาลข้อมูล
รูปที่ 7.2-2 กระบวนการตามร่างนโนบายธรรมาภิบาลข้อมูล
7.2-12 7.2-12
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 103
    895   896   897   898   899