Page 898 - NEIC_FINAL REPORT
P. 898

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ตารูาง 7.2-1 รูายละเอ่ยด้หน้าที่ข้่ องบุคลากรูตามกรูะบวนการูตามที่างธรูรูมาภิิบาลข้้อมูล
ตาราง 7.2-1 รายละเอียดหน้าท่ีของบุคลากรตามกระบวนการตามทางธรรมาภิบาลข้อมูล
  วงจรชีวิต ข้อมูล
 กิจกรรม
  คณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้าน ข้อมูล
 คณะกรรมการ บริหารจัดการ ข้อมูล
 คณะทํางาน ด้านบริหาร จัดการข้อมูล
  เจ้าของ ข้อมูล
  การรวบรวม ข้อมูล
 การร้องขอการรวบรวมข้อมูล
  A
 V
 PV
  I
  ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของข้อมูลโดย ใช้ข้อมูลอภิพันธุ์
   AC
    การจัดทําข้อตกลงการรวบรวมข้อมูล ใหม่
     AC
  S
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล AC ปรับปรุงข้อมูลอภิพันธุ์ข้อมูลใหม่ AC
การใช้ข้อมูล การร้องขอใช้ข้อมูลทั่วไป A V
ปรับปรุงข้อมูลอภิพันธุ์ผู้ใช้ข้อมูลใหม่ AC
S S
I
S
     การจัดเก็บ ข้อมูล
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
   AC
  S
   สรุปผลคณุ ภาพข้อมลู และจัดทําแผน ปรับปรุงคณุ ภาพข้อมลู รายไตรมาส
  A
 I/V
  AC
     การร้องขอใช้ข้อมูลกรณีพเิศษ เช่น สิทธิไม่เพยีงพอหรือการเข้าถึงข้อมูล ชั้นความลับ
  A
 V
 PV
  I
   การกําหนดสิทธิและทําความเข้าใจ ต่อผู้ใช้
     AC
  S
  การแบ่งปัน ข้อมูล
 การร้องขอการแบ่งปันข้อมูล
  A
 V
 PV
  I
   การจัดเตรียมข้อมูลและข้อมูลอภิพันธุ์ เพื่อแบ่งปันข้อมูล
     AC
  S
  7 - 104
หมายเหตุ: I (Issue) การยื่นการร้องขอ, PV (Preliminary Verification) การตรวจสอบขน้ั ต้น, V (Verification) การตรวจสอบ, A (Approve) การอนุมัติ, AC (Action) การดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง,
S (Stakeholder Support) การสนับสนุนการดําเนินการในส่วนที่เกยี่ วข้อง
7.2-13
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย


   896   897   898   899   900