Page 862 - NEIC_FINAL REPORT
P. 862

7 - 68
ทั้งนี้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยอาศัย ช่องทางตาม มาตรา 20 (11) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งให้อํานาจสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอให้หน่วยงานของรัฐเสนอแผนงานและ โครงการพัฒนา ข้อเท็จจริง ตลอดจนรายละเอียดที่จําเป็นแก่การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหรือ การพิจารณาผลงานของโครงการพัฒนาที่กําลังดําเนินการอยู่ หรือเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น หรือ นอกจากนี้ในมาตรา 19 ได้กําหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน และจัดทํางบประมาณรายจ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี และการประเมินผล การปฏิบัติราชการต่อสํานักงาน โดยการรายงานผลนั้นต้องไม่ซ้ําซ้อนและไม่เพิ่มขั้นตอนการรายงานผล การดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้สํานักงานสามารถนําข้อมูลจากรายงานผลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างบูรณาการ
สําหรับอํานาจการนําข้อมูลไปใช้ต่อนั้นด้วยอํานาจตามมาตรา 20 (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 สํานักงานฯ สามารถนําข้อมูลที่ได้มาส่วนหนึ่ง เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และส่วนหนึ่งเพื่อจัดทําฐานข้อมูลเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ เป็นการทั่วไป นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรา 19 ก็ให้อํานาจสํานักงานฯนําข้อมูลจากรายงานผลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างบูรณาการ ข้อมูลที่ได้รับจึงมี ลักษณะหลากหลาย ทั้งข้อมูลดิบที่ใช้ภายในสํานักงานฯ ไปจนถึงสารสนเทศที่จะเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบ เป็นการทั่วไป แต่ทั้งนี้มิได้มีข้อจํากัดในการใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลระบุไว้ชัดเจนในพระราชบัญญัติ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปยังสํานักงาน นโยบายและแผนพลังงาน ข้อมูลที่จะเชื่อมโยงนั้นเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติได้ดําเนินการประมวลผลข้อมูลดิบออกมาแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะการ เชื่อมโยง ข้อมูล จึงไม่มีประเด็นเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลมากนัก อย่างไรก็ตามเน่ืองจากฐานข้อมูลของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานมีความหลากหลายของข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับจากสํานักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็จําเป็นต้องถูกจัดประเภทข้อมูล แยกออกจากข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นความลับหรือ ข้อมูลที่เปิดเผยได้อย่างจํากัด ดังนั้นจะต้องมีการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน กําหนดถึงหลักเกณฑ์และ
7.1-68
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 


   860   861   862   863   864