Page 860 - NEIC_FINAL REPORT
P. 860

  7 - 66
คุณลักษณะและปริมาณแร่ที่ผลิตได้ ตลอดจนที่จําหน่ายออกไปพร้อมรายละเอียดของผู้ซื้อแร่และการชําระ ค่าภาคหลวงแร่ ชนิดแร่และปริมาณแร่ที่คงเหลือในเหมือง จํานวนพื้นที่ที่นําเหมือง จํานวนดินหรือหินปนแร่ ที่ขุดได้ รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทําเหมือง รายละเอียดและปริมาณการใช้วัตถุระเบิดและ เชื้อเพลิง จํานวนพนักงานและคนงานเป็นต้น
สําหรับอํานาจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นนั้น พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เองไม่ได้กําหนดเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นในการเชื่อมโยงข้อมูลกับ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงอาจอาศัยอํานาจของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานงาน ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นฐานอํานาจใน การเปิดเผยข้อมูลให้แก่สํานักงานได้ แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกําหนดถึง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงาน อื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถเปิดเผยได้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อํานาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 คือการจัดทํารายงานสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งจําเป็นต้องได้ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศจากหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ โดยในพระราชบัญญัติมีเพียงมาตรา 10 ที่ได้ให้อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทย สั่งให้บุคคลซึ่งทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนระหว่าง ประเทศจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการจัดทําสถิติดุลการชําระเงิน ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ และสถิติการเงินของประเทศเท่านั้น ปัจจุบันในการได้มาซึ่งข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ จึงเป็นไปตามบันทึก ข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน เช่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและข้อมูลระหว่างกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กับธนาคารแห่งประเทศไทย24 โดยการใช้ข้อมูลภายใต้ข้อตกลงนั้นจะอยู่ในกรอบของการ ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น และมีการดูแลรักษาความรับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด ทั้งการนําข้อมูล
ที่มา: 24 ข่าว ธปท. ฉบับที่ 60/2561 เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและข้อมูลระหว่าง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กับธนาคารแห่งประเทศไทย
7.1-66
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์

   858   859   860   861   862