Page 863 - NEIC_FINAL REPORT
P. 863

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
วิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือ ต่อสาธารณะไว้ด้วย รวมถึงการกําหนดชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ไว้ตามประเภทและแหล่งที่มา ของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลแต่ละแหล่งน้ันอาจเปิดเผยได้ภายใต้เง่ือนไขหรือขอบเขตที่แตกต่างกัน
กรมการพลังงานทหาร
โรงกลั่นน้ํามันฝางเป็นการดําเนินการของกรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม และไม่อยู่ภายใต้ บังคับของพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ไม่อยู่ในบังคับต้องส่งบัญชีตามแบบรายการ ที่กําหนด เกี่ยวกับปริมาณและสถานท่ีเก็บของน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จําหน่ายไปแล้ว และที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่สิบห้า ของเดือนถัดไป ตามแบบ นพ.201 ถึง นพ. 212
แม้โรงกลั่นน้ํามันฝางไม่มีหน้าที่ต้องส่งบัญชีตามแบบ นพ. แต่ในการเชื่อมโยงข้อมูลนั้น สํานักงาน นโยบายและแผนพลังงานจึงอาจอาศัยอํานาจของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานงานตามมาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นฐานอํานาจในการเปิดเผยข้อมูล ให้แก่สํานักงานได้ แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกําหนดถึงหลักเกณฑ์และ วิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อ สาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผย ได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถเปิดเผยได้
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก มีหน้าที่กํากับดูแลการขนส่งทางบกด้วยรถ โดยผู้ประกอบการจะต้องได้รับ ใบอนุญาตจากนายทะเบียน และกํากับดูแลการใช้รถโดยจะต้องมีการจดทะเบียนจึงจะสามารถใช้รถได้ จึงทํา ให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ ตลอดจนการประกอบกิจการขนส่งทางบก ทั้งนี้กฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2552 กําหนดให้มีกองแผนงานมีอํานาจหน้าที่หลาย ประการ รวมถึงหน้าที่สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลสถิติเกี่ยวกับการขนส่งทางบก รวมทั้งพัฒนา ระบบฐานข้อมูล
สําหรับอํานาจของกรมการขนส่งทางบกในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นนั้น พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เองไม่ได้กําหนดเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักงานนโยบายและ
7.1-69
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 69


   861   862   863   864   865