Page 864 - NEIC_FINAL REPORT
P. 864

7 - 70
แผนพลังงานจึงอาจอาศัยอํานาจของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานงานตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นฐานอํานาจในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สํานักงานได้ แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกําหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเช่ือมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอ่ืน หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมี การพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใด ไม่สามารถเปิดเผยได้
7.1.3 แนวทางการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในภาพรวมอํานาจในการเรียกข้อมูลของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานนั้น ปัจจุบันมีกฎหมาย เฉพาะรองรับสําหรับการเชื่อมโยงหรือร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นอยู่บ้างแต่ไม่ครอบคลุมทั้งห มด โดยกฎหมายบางฉบับกําหนดไว้เพียงอํานาจกว้างๆ ให้หน่วยงานต้นทางสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ แต่ไม่ได้ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ในขณะเดียวกันทางผู้รับข้อมูลอย่างสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเองนั้น ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 11 เปิดช่องให้สํานักงาน นโยบายและแผนพลังงานขอข้อมูลต่าง ๆ ที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน ของประเทศได้ ทั้งรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องต่าง ๆ จากกระทรวง ทบวง กรม หน่วย ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด ๆ ได้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุหน้าที่ได้ โดยหน้าที่หนึ่ง ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตามมาตรา 10 (3) ได้แก่การเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตาม ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านพลังงานวิเคราะห์แนวโน้มและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อจัดทํา ข้อเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ และเผยแพร่สถิติที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ดังนั้นจึงอาจอาศัยบทบัญญัติข้างต้นเป็นฐานสําหรับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานในการเรียกร้องข้อมูล จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าสู่ฐานข้อมูลพลังงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานโยบายและแผนพลังงานได้ แต่ก็มิได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านั้นไว้ในรายละเอียดแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้ กําหนดถึงอํานาจในการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นต่อไปอีกด้วย
ทั้งนี้ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กําหนดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียน
7.1-70
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 

   862   863   864   865   866