Page 861 - NEIC_FINAL REPORT
P. 861

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ไปใช้วิเคราะห์ อ้างอิง รวมทั้งเผยแพร่ขอมูลเชิงสถิติหรือเชิงวิชาการ จะดําเนินการได้ในลักษณะภาพรวม เพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น
ทั้งนี้อํานาจการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายกําหนดข้อจํากัดไว้คือห้ามมิให้ ผู้ว่าการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยกิจการ ซึ่งตามปกติวิสัยพึงสงวน ไม่เปิดเผย หรือ กิจการที่คณะกรรมการต่าง ๆ มีมติให้สงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ี เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือพิจารณาคดี การเปิดเผยเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ การเปิดเผย เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดําเนินงานของสถาบันการเงิน การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของสถาบัน การเงิน หรือหน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศที่มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลสถาบันการเงิน การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในประเทศและต่างประเทศ การเปิดเผย แก่ทางการหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่ที่หน้าที่กํากับดูแลหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กํากับดูแลสถาบันการเงิน หรือการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ทั้งข้อมูล ที่ได้มาจากบันทึกความตกลงกับหน่วยงานต่าง ๆ ก็จําต้องมีการใช้งานรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ขอบเขต ที่กําหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงนั้น ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเอง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานซึ่งจะเป็นผู้รับข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจอาศัยอํานาจตาม มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นฐานอํานาจในการ เปิดเผยข้อมูลให้แก่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกอบกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะต้องมีการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน กําหนดถึง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงาน อื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย รวมถึงการกําหนดชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ไว้ตามประเภทและ แหล่งท่ีมาของข้อมูล เน่ืองจากข้อมูลแต่ละแหล่งน้ันอาจเปิดเผยได้ภายใต้เง่ือนไขหรือขอบเขตท่ีแตกต่างกัน
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่หนึ่งคือ การศึกษาวิเคราะห์วิจัยและ ติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลกตลอดจนจัดทําฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม บัญชีประชาชาติของประเทศ และรายงานภาวะเศรษฐกิจของสังคมของประเทศ เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตามมาตรา 20 (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561
7.1-67
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 67

   859   860   861   862   863