Page 859 - NEIC_FINAL REPORT
P. 859

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
แยกชั้นความลับของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถ เปิดเผยได้
กรมศุลกากร
กรมศุลกากรมีบทบาทในการกํากับดูแลการนําของเข้ามาในประเทศและส่งของออกไปต่างประเทศ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าหรือส่งออกสิ่งใดจะต้องมีการผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งอาจมีพิธีการแตกต่างกัน ออกไป แต่โดยทั่วไปในการนําของเข้าหรือส่งของออกจะต้องมีการยื่นใบขนสินค้าทุกครั้ง ซึ่งจะปรากฏ รายละเอียดของของที่จะนําเข้าหรือส่งออกนั้น ทั้งนี้สําหรับการนําเข้าหรือส่งออกก๊าซธรรมชาติและพลังงาน ไฟฟ้านั้น มีกฎกระทรวงกําหนดการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรสําหรับก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้า ที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 กําหนดในมีการยื่นเอกสารรายงานตามที่กําหนด เป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
สําหรับอํานาจของกรมศุลกากรในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นนั้น พระราชบัญญัติศุลกากรเองไม่ได้ กําหนดเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงอาจ อาศัยอํานาจของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานงานตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นฐานอํานาจในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สํานักงานได้ แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกําหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเช่ือมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมี การพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใด ไม่สามารถเปิดเผยได้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 68(12) กําหนดในผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ต้องรายงานการทํา เหมืองให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท้ังนี้ มีประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทําเหมือง พ.ศ. 2562 ให้ผู้ถือประทานบัตรกรอกรายการลงใบบัญชีการผลิตแร่ เก็บไว้ในเขตเหมืองแร่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ได้ทุกเวลา และต้องจัดทํารายงานการทําเหมืองประจําเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้แนบแบบรายงานการทําเหมืองไว้ด้วย โดยมีข้อมูลหลายรายการ รวมถึง ชนิด
7.1-65
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 65   857   858   859   860   861