Page 858 - NEIC_FINAL REPORT
P. 858

7 - 64
กําหนดให้ต้องจัดทําและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานคือ แผนการประกอบกิจการพลังงาน ผลการประกอบกิจการพลังงาน ผลการดําเนินงานในการให้บริการ งบการเงินและแผนการลงทุน การดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน การจัดการด้านความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน และข้อมูลเฉพาะ ตามประเภทใบอนุญาต ตามที่คณะกรรมการกําหนด ต่อสํานักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน
การประกอบกิจการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ปตท. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ในฐานะผู้รับสัมปทาน และผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ต้องรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม แผนงาน และงบประมาณประจําปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด โดยได้มีประกาศกรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม ซึ่งกําหนดหน้าที่ในการรายงานผล ในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการสํารวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก และวัดค่าความโน้มถ่วงของหิน ไปจนถึงการผลิต โดยกําหนดระยะเวลาและรายละเอียดที่จะต้องรายงานผลต่างกันออกไป
การประกอบกิจการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง ปตท. มีหน้าที่ ตามมาตรา 16 ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามัน เช้ือเพลิง ในฐานะผู้ค้าน้ํามันต้องส่งบัญชีตามแบบรายการที่กําหนด เก่ียวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ํามัน เชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จําหน่ายไปแล้ว และที่เหลืออยู่ใน แต่ละเดือนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานได้มีกฎกระทรวง กําหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ที่นําเข้ามา ในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จําหน่ายไปแล้วและที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน และแผนการนําเข้ามา ในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจําหน่าย ซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 พ.ศ. 2546 กําหนดแบบแจ้ง ซึ่งกําหนดรายละเอียดที่ผู้ค้าน้ํามันจะต้องรายงานต่อกรมธุรกิจพลังงาน เรียกว่าแบบ นพ.201 ถึง นพ. 212
ดังนั้นในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงอาจอาศัยอํานาจขอ งสํานักงาน นโยบายและแผนพลังงานงานตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นฐานอํานาจในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สํานักงานได้ โดยเป็นไปได้ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยตรงด้วยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ หรืออาจเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายในต่าง ๆ ของกระทรวงพลังงานซึ่งกํากับดูแลกิจการพลังงานประเภทนั้นอยู่ แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทํา ธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกําหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูล เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณา
7.1-64
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 

   856   857   858   859   860