Page 854 - NEIC_FINAL REPORT
P. 854

7 - 60
2) การรายงานข้อมูลจากการประกอบกิจการในฐานะรัฐวิสาหกิจ
ในฐานะรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่ภายใต้การกํากับดูแลและควบคุมของรัฐ
โดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับโดยท่ัวไป ซึ่งกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพื่อการนี้จะสั่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจที่ จะสั่งให้ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และส่ังสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการ ดําเนินกิจการได้ นอกจากนี้ยังได้กําหนดหน้าที่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดทํารายงานปีละครั้ง เสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานในปีที่ล่วงแล้วของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคําชี้แจง เกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า
ทั้งนี้ในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบควบคุมไฟฟ้านั้น การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยย่อมมีข้อมูลในการประกอบกิจการของตนเองที่ได้เก็บบันทึกไว้ และด้วยมีสถานะ เป็นรัฐวิสาหกิจ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงอาจอาศัยอํานาจตามมาตรา 11 ตามพระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ขอข้อมูลรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเร่ือง ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับนโยบายแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศได้
อํานาจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นต่อนั้น มีประกาศ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 กําหนดผู้ให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นความลับและต้องไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น เว้นแต่ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ตามกฎหมาย นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ นั้นก็จะต้องอยู่ภายใต้ธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดย ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน หากได้มีการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ก็ควรต้องมีการกําหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น ต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถเปิดเผยได้
7.1-60
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 
   852   853   854   855   856