Page 853 - NEIC_FINAL REPORT
P. 853

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
1) การรายงานข้อมูลในฐานะผู้ประกอบกิจการพลังงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า รับใบอนุญาตประกอบ กิจการควบคุมระบบไฟฟ้า และเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอันได้แก่ระบบส่งไฟฟ้า ซ่งึมีหน้าที่ตามมาตรา63พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ.2550จัดทําและส่งข้อมูลเกี่ยวกับ การประกอบกิจการพลังงานให้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561 กําหนดให้ต้องจัดทําและ ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานคือ แผนการประกอบกิจการพลังงาน ผลการประกอบกิจการ
พลังงาน ผลการดําเนินงานในการให้บริการ งบการเงินและแผนการลงทุน การดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและ ชุมชน การจัดการด้านความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน และข้อมูลเฉพาะตามประเภทใบอนุญาต ตามที่ คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
- ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ต้องนําส่งข้อมูลประเภท และปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และ heat rate รายโรงไฟฟ้า กรณีใช้เชื้อเพลิง Fossil ตลอดจนรายจ่ายทั้งค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการผลิต การบํารุงรักษาด้านการผลิต การบริหารการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ เป็นต้น
- ผู้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า ต้องนําส่งข้อมูลแผนหยุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า และสรุปการผลิต ไฟฟ้าจริงและแผนการผลิตรายเดือน และรายงานเหตุการณ์สําคัญที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าดูแล
- ผู้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ต้องนําส่งข้อมูลทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ได้แก่ ระดับแรงดัน ลักษณะสายป้อน จํานวนสถานีไฟฟ้า Transformer Capacity และความยาววงจร นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบส่งไฟฟ้าซึ่งเป็น โครงข่ายพลังงานอย่างหนึ่ง มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสัญญาความตกลงเงื่อนไข และอัตราค่าบริการในการ ใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดเผยสัญญาความตกลง เงื่อนไข และอัตรา ค่าบริการ ในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2556 กําหนดวิธีการเปิดเผยโดยอาจประกาศ บนเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงาน จัดทําเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ไว้เพื่อการ แจกจ่ายผู้สนใจ ณ ที่ทําการหรือสํานักงานของผู้รับใบอนุญาตท่ีมีระบบโครงข่ายพลังงาน หรือวิธีการ อื่นใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับกิจพลังงานกําหนด
7.1-59
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 59
   851   852   853   854   855