Page 855 - NEIC_FINAL REPORT
P. 855

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานฉบับสมบูรณ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีบทบาททั้งเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานภายใต้การกํากับดูแลตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
1) การรายงานข้อมูลในฐานะผู้ประกอบกิจการพลังงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ซ่ึงมีหน้าที่ตามมาตรา 63 พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 จัดทําและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานให้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด โดย
มีประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทําและส่งข้อมูล เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561 กําหนดให้ต้องจัดทําและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ กิจการพลังงานคือ แผนการประกอบกิจการพลังงาน ผลการประกอบกิจการพลังงาน ผลการดําเนินงานในการ ให้บริการ งบการเงินและแผนการลงทุน การดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน การจัดการด้านความ ปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน และข้อมูลเฉพาะตามประเภทใบอนุญาต ตามที่คณะกรรมการกําหนด คือต้องนําส่ง ข้อมูลประเภทและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และ heat rate รายโรงไฟฟ้า กรณีใช้เชื้อเพลิง Fossil ตลอดจนรายจ่ายท้ังค่าเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายในการผลิต การบํารุงรักษาด้านการผลิต การบริหารการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
2) การรายงานข้อมูลจากการประกอบกิจการในฐานะรัฐวิสาหกิจ
ในฐานะรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ภายใต้การกํากับดูแลและควบคุมของรัฐ โดย
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อการนี้จะสั่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือ ทํารายงานยื่นก็ได้ นอกจากนี้ยังได้กําหนดหน้าที่ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทํารายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานในปีที่ล่วงแล้วของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของ คณะกรรมการโครงการและแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า
อํานาจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นต่อนั้น มีประกาศคณะกรรมการ กํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 กําหนด ผู้ให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นความลับและต้องไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น เว้นแต่เป็น การใช้เพื่อประโยชน์ตามกฎหมาย นอกจากน้ีการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ นั้นก็จะต้องอยู่ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล
7.1-61
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 61

   853   854   855   856   857