Page 856 - NEIC_FINAL REPORT
P. 856

7 - 62
ภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดย ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน หากได้มีการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ก็ควรต้องมีการกําหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น ต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถเปิดเผยได้
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวงมีบทบาททั้งเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานภายใต้การกํากับดูแล ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
1) การรายงานข้อมูลในฐานะผู้ประกอบกิจการพลังงาน ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจําหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา 63 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 จัดทําและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ พลังงานให้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการจัดทําและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561 กําหนดให้ต้องจัดทําและส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานคือ แผนการประกอบกิจการพลังงาน ผลการประกอบกิจการ พลังงาน ผลการดําเนินงานในการให้บริการ งบการเงินและแผนการลงทุน การดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและ ชุมชน การจัดการด้านความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน และข้อมูลเฉพาะตามประเภทใบอนุญาต ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด คือ ต้องนําส่งข้อมูลทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ได้แก่ ระดับแรงดัน ลักษณะ สายป้อน จํานวนสถานีไฟฟ้า Transformer Capacity ความยาววงจร และจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า
2) การรายงานข้อมูลจากการประกอบกิจการของตน ในฐานะรัฐวิสาหกิจ
ในฐานะรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลและควบคุมของรัฐ
โดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อการนี้จะสั่งให้การไฟฟ้านครหลวงชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือทํารายงานยื่น ก็ได้ นอกจากนี้ยังได้กําหนดหน้าที่ให้การไฟฟ้านครหลวงทํารายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้
7.1-62
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 

   854   855   856   857   858