Page 852 - NEIC_FINAL REPORT
P. 852

7 - 58
พระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ให้จัดตั้งกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในสํานักกองทุน น้ํามันเชื้อเพลิง โดยในการดําเนินงานของกองทุน กฎหมายกําหนดหน้าที่ให้มีการส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตรา ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อพลิงกําหนด ซึ่งแบ่งให้เป็นหน้าที่การจัดเก็บของกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แล้วแต่กรณี โดยสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงได้รับข้อมูลจาก แบบรายงานสรุปเมื่อมีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือรับเงินชดเชย ซึ่งมีการดําเนินการผ่านกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และส่งต่อมายังสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง นอกจากน้ี พระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ได้กําหนดหน้าที่ให้สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และให้คณะกรรมการกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ทํารายงานประจําปีของกองทุนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยต้องมีข้อมูลผลงาน งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประกอบด้วย
สําหรับอํานาจของสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในการเปิดเผยข้อมูลรายงานสรุปที่ได้รับจากกรม สรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินั้น พระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ไม่ได้กําหนดเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงอาจอาศัยอํานาจของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นฐานอํานาจในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สํานักงานได้ แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทํา
ธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกําหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือ เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐ หน่วยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมี การพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใด ไม่สามารถเปิดเผยได้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งมีบทบาททั้งเป็นผู้ ประกอบกิจการพลังงานภายใต้การกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
7.1-58
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
รายงานฉบับสมบูรณ์
    850   851   852   853   854