Page 851 - NEIC_FINAL REPORT
P. 851

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ดังนั้นในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงอาจอาศัยอํานาจของสํานักงาน นโยบายและแผนพลังงานงานตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นฐานอํานาจในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สํานักงานได้ แต่อย่างไรก็ตามควรจัดทําธรรมาภิบาล ข้อมูลพลังงาน ซึ่งมีการกําหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผย ส่งต่อ หรือเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่น หรือต่อสาธารณะไว้ด้วย โดยต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับ ของข้อมูล ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยได้เพียงใด หรือข้อมูลใดไม่สามารถเปิดเผยได้
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กําหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบกิจการพลังงาน จัดทําและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทําและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561 กําหนดให้ต้องจัดทําและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานคือ แผนการประกอบกิจการพลังงาน ผลการประกอบกิจการพลังงาน ผลการดําเนินงานในการให้บริการ งบการเงินและแผนการลงทุน การดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน การจัดการด้านความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน และข้อมูลเฉพาะ ตามประเภทใบอนุญาต ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทําและส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561 กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ พลังงาน เก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นความลับในการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับ ใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด และห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้รับใบอนุญาต เจ้าของข้อมูล หรือเป็นผู้มีอํานาจเปิดเผยได้ตามกฎหมายหรือศาลมีคําสั่งให้เปิดเผย
ดังนั้นในการเปดิ เผยข้อมูลต่อไปยังหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ รวมถึงสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงต้องมีการพิจารณาแยกชั้นความลับของข้อมูลว่า ข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ ข้อมูลในไม่สามารถเปิดเผยได้ หรือเปิดเผยได้มากน้อยเพียงใดกับใครบ้าง จึงควรมีการกําหนดรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในธรรมาภิบาลข้อมูล พลังงาน
7.1-57
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 57
   849   850   851   852   853